Venkateswara Abhishekam & Pushpalankarana - 9 Feb 2008

DSC01066 DSC01067 DSC01068 DSC01069 DSC01070 DSC01071 DSC01072 DSC01073 DSC01074
DSC01075 DSC01076 DSC01077 DSC01078 DSC01079 DSC01080 DSC01081 DSC01082 DSC01083
DSC01084 DSC01085 DSC01086